Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Jera Isidore, gevestigd te Amsterdam.

1.2 Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Jera Isidore.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jera Isidore en Afnemer waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

1.4 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Jera Isidore. In deze Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan een bericht langs elektronische weg.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jera Isidore op https://jeraisidore.nl.

2.2 Door een aanbod te accepteren of door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de Voorwaarden en worden de Voorwaarden automatisch onderdeel van de Overeenkomst met Jera Isidore.

2.3 Algemene of andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, die de Afnemer hanteert worden hierbij door Jera Isidore uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.4 Afwijkende afspraken kunnen niet mondeling worden overeengekomen en worden pas van kracht wanneer die door Jera Isidore schriftelijk worden bevestigd, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

2.5 Voor zover een aanbod van Jera Isidore voorwaarden bevat die afwijken van deze Voorwaarden en de Overeenkomst op grond van dat aanbod tot stand komt, zijn de afwijkende voorwaarden van dit aanbod van toepassing, doch blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Jera Isidore, via internet, papier of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij daar een expliciete termijn aan is verbonden.

3.2 Bestellingen kunnen worden gedaan in de webshop op https://jeraisidore.nl.

3.3 De Overeenkomst komt pas tot stand als Jera Isidore de bestelling heeft geaccepteerd en dit expliciet bevestigt aan de Afnemer, door een bevestiging van de acceptatie per e-mail.

4. Prijzen

4.1 Levering van producten geschiedt tegen op dat moment geldende prijzen, zoals die op de website van Jera Isidore (https://jeraisidore.nl) vermeld worden. Alle prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, transactiekosten, installatiekosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten voor aflevering van bestelde producten worden in rekening gebracht bij de Afnemer en staan gespecificeerd op de factuur.

4.2 Jera Isidore behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat ze op de website vermeld worden.

4.3 Kennelijke fouten of vergissingen kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Jera Isidore worden gecorrigeerd.

5. Betaling

5.1 Bij het bestellen van boeken via de webshop dient de Afnemer direct bij bestelling te betalen

5.2 Afnemer dient binnen 24 uur te betalen op de door Jera Isidore aangewezen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de creditering van de rekening van Jera Isidore.

5.3 Jera Isidore behoudt zich het recht voor vooruitbetaling of een automatische incassomachtiging van de Afnemer te verlangen.

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jera Isidore is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Jera Isidore te verrekenen met een vordering van Afnemer op Jera Isidore.

5.5 Indien de Afnemer de betalingstermijn heeft overschreden is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Jera Isidore kan dan de toepasselijke wettelijke rente aan de Afnemer in rekening brengen. Bij het versturen van een tweede aanmaning heeft Jera Isidore het recht om een bedrag van € 75 aan administratiekosten bij Afnemer in rekening te brengen. Indien Jera Isidore haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Afnemer tevens incassokosten verschuldigd.

5.6 Indien Afnemer de betalingstermijn heeft overschreden heeft Jera Isidore het recht om (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst op te schorten of te ontbinden, en is de Afnemer verplicht  om op grond van die Overeenkomst reeds geleverde product(en) op eerste verzoek van Jera Isidore onmiddellijk en op eigen kosten te retourneren.

6. Levering

6.1 Jera Isidore streeft ernaar bestelde producten binnen dertig dagen na bestelling te leveren. Deze termijn is niet fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen niet haalbaar is zal Jera Isidore Afnemer binnen 10 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst informeren over de verwachte leverdatum. Is een product tijdelijk niet leverbaar dan informeert Jera Isidore Afnemer daarover, en wordt de bestelling uitgevoerd zodra het product weer leverbaar is.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Evenmin geeft dit de Afnemer recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het product in het geheel niet meer leverbaar is en/of van de Afnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij de Overeenkomst in stand laat.

6.3 Jera Isidore is gerechtigd om de bestelling in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7. Eigendom en risico

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat over op Afnemer als de verschuldigde betaling daarvoor is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op Afnemer over. Aflevering vindt plaats op het moment dat het product wordt bezorgd op het door Afnemer bij bestelling opgegeven adres.

8. Reclames

8.1 Afnemer heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien werkdagen na aflevering van de bestelling te ontbinden, onder de voorwaarde dat de betreffende producten in originele staat  (zoals geleverd door Jera Isidore), ongebruikt en in onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd en naar Jera Isidore worden verzonden. Retournering dient plaats te vinden in een deugdelijke verpakking inclusief de originele factuur. Na ontvangst zal Jera Isidore de factuur crediteren en het eventueel reeds ontvangen factuurbedrag terugstorten, behoudens de ten behoeve van de zending en retourzending gemaakte verzend- en administratiekosten. De kosten en het risico van de retourzending tot aan aflevering bij Jera Isidore zijn voor rekening van de Afnemer.

8.2 Afnemer heeft de plicht de bestelling bij ontvangst te controleren op hoeveelheid en eventuele gebreken. Eventuele gebleken gebreken dient Afnemer uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk mee te delen aan Jera Isidore met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Indien een dergelijke melding niet binnen deze termijn wordt gedaan wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst en door de Afnemer te zijn geaccepteerd.

8.3 Indien met inachtneming van artikel 8.2 is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Jera Isidore de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten te restitueren.

8.4 Indien met inachtneming van artikel 8.1 het producten en/of diensten betreft die op maat gemaakt zijn of middels print on demand worden geproduceerd dan komt het recht op retour te vervallen.

9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.

9.2 De totale aansprakelijkheid van Jera Isidore wegens toerekenbare tekortkoming in de verlichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie overeengekomen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

9.3 Jera Isidore is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 9.2.

9.4 De producten en diensten van Jera Isidore zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Jera Isidore kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Jera Isidore is niet  aansprakelijk voor schade van de Afnemer of van derden, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van producten of diensten van Jera Isidore of die het gevolg is van handelen of nalaten dat is gebaseerd op de uit de producten of diensten van Jera Isidore verkregen informatie. Afnemer dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte product geschikt is voor het beoogde doel. Indien dit achteraf niet het geval blijkt te zijn kan Afnemer Jera Isidore niet aansprakelijk stellen voor de daaruit voortvloeiende schade. Afnemer wordt nadrukkelijk aangeraden af te gaan op de eigen kennis en ervaring en de producten en diensten van Jera Isidore niet te gebruiken indien Afnemer niet beschikt over voldoende kennis over het gebruik van de producten en de interpretatie van informatie die met gebruik van de producten wordt verkregen.

10. Intellectuele en eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op de Producten en/of gebruikten behoeve van de Producten berusten bij Jera Isidore en/of haar licentiegevers. Afnemer dient alle hiervoor genoemde  rechten welke rusten op door Jera Isidore geleverde en/of ter beschikking gestelde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jera Isidore enig door Hogrefe geleverd en/of ter beschikking gesteld product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevens bestand, en of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, het elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier ook.

10.4 Jera Isidore garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid.

11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Jera Isidore kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk opzeggen, geheel of gedeeltelijk ontbinden of beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens Afnemer/deelnemer indien:

  • Afnemer/deelnemer ondanks ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • aan Afnemer/deelnemer (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien het faillissement van Afnemer/deelnemer is aangevraagd;
  • Afnemer/deelnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

11.2 Indien Jera Isidore de Overeenkomst opzegt of beëindigt terwijl een deel van de prestaties die voortvloeien uit de Overeenkomst reeds zijn geleverd, is Jera Isidore tegelijkertijd bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding voor dat deel van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties worden direct opeisbaar.

11.3 Verplichtingen die bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst geldig te blijven blijven bestaan. Hiertoe behoort het bepaalde omtrent het eigendomsvoorbehoud en de intellectuele eigendomsrechten.

12. Overmacht

12.1 Onverminderd overige aan Jera Isidore toekomende rechten, heeft Jera Isidore in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door daar schriftelijke mededeling van te doen, en zonder dat Jera Isidore daarmee verplicht is tot het betalen van enige schadevergoeding.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Jera Isidore kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Jera Isidore en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Diversen

13.1 Indien Afnemer aan Jera Isidore schriftelijk opgave doet van een adres, is Jera Isidore gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Afnemer aan Jera Isidore schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

13.2 Het post- en/of e-mailadres van Afnemer kan door Jera Isidore worden gebruikt voor mailings over gelijksoortige producten en diensten. In geval Afnemer laat weten hier geen prijs op te stellen wordt dit gehonoreerd.

13.3 Wanneer door Jera Isidore gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan het feit dat Jera Isidore deze Voorwaarden soepel toepast.

13.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

13.5 Indien zou komen vast te staan dat een bepaling van deze Voorwaarden of enige andere bepaling van de Overeenkomst in strijd is met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, wordt de betreffende bepaling vervangen door een door Jera Isidore vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en zoveel mogelijk vergelijkbare bepaling.

13.6 Jera Isidore is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de bestelling gebruik te maken van derden.

14. Communicatie

14.1 Alle communicatie met Jera Isidore, waaronder meldingen van gebreken, de afhandeling van bestellingen, en eventuele klachten over handelen of nalaten van Jera Isidore kunnen per e-mail gestuurd worden naar bestelling@jeraisidore.nl onder vermelding van de naam- en adresgegevens van de afzender, (voor zover van toepassing) het factuurnummer van de betreffende levering, het onderwerp van het bericht en zo nodig een duidelijke toelichting.

15. Toepasselijk en bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten  waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is het Nederlands recht van toepassing.  Geschillen tussen Jera Isidore en Afnemer zullen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Jera Isidore

"PER ASPERA AD ASTRA"

Ahlan wa salam! Hallo en welkom. Ik ben Jera Isidore (Amsterdam, 1981). Een eclectische zoeker naar de betekenis van het leven. Ik doe dit onder andere door muziek te maken, te schrijven en te fotograferen. Met een talent voor communicatie, een grote voorliefde voor filosofie en een vleugje psychologie, neem ik je mee in mijn leefwereld.

Hoe spreek je de naam Jera Isidore uit?

De naam Jera heeft haar roots in het Jodendom en Christendom en is een verbastering van de naam Jerahmiel, de Aartsengel van 'God's Genade'. Het komt ook in het Rune alfabet voor als het 12e teken en betekend daar jaar of oogst en kan vrij vertaald worden naar 'Wat je zaait is wat je oogst.'

De naam Isidore is een oud Latijnse naam dat vertaald wordt als 'Geschenk van Isis'.  De naam komt dan ook veel voor in gebieden waar deze taal sterk aanwezig was. Het is tevens de naam van de beschermheilige van het internet Sint Isidore, de schrijver van de 1ste kerkelijke encyclopedie.

©opyright bescherming

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?